Uusi pakkokeinolaki heikentää entisestään ihmisten yksityisyydensuojaa

Helsingin Sanomat uutisoi ilmaisessa verkkoversiossaan uudesta esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakipaketista varsin laimeasti (paperiversiossa oli huomattavasti syventävämpi juttu) ja keskittyy jostain syystä vain poliisin peitetoiminnassa käytettävien oikeuksien laajentamiseen. Lakiesityksessä (HE 222/2010) on kuitenkin kyse muistakin perusoikeuksia rajaavista lakimuutoksista.

Tässä omaa huomiotani kiinnittäneitä lakimuutoksia, joita tasan tuhatsivuiseen esitykseen mahtuu runsaasti. Halusin tietää mitä oikeuksiani tällä kertaa on kavennettu ja lakimuutoksista löytyy kymmeniä, mm. viestintäsalaisuutta, yksityisyydensuojaa ja ruumiillista koskemattomuutta entisestään rajaavia lakeja.

Minua huolestuttaa perusoikeuksien jatkuva kutistuminen ja poliisin, vartijoiden ja järjestyksenvalvojien vallan samanaikainen jatkuva kasvaminen. Oikeusministeriön toimikunta esitti ehdotuksensa 20.5.2009 ja tänään perjantaina presidenttimme esitti sen eduskunnalle. Ota yhteys edustajaasi ja varmista että hän tietää lakiesityksestä ja kiinnostuksestasi, se voi auttaa edustajaasikin taistelemaan läpi tuhannen sivun. Uskon, että kansanedustajat lukisivat lain tarkemmin läpi jos ihmiset osoittavat kiinnostusta sen säätämiseen.

Minua arveluttavat myös virkamiehen löystyneet käytännöt, jossa hän saa toimia väliaikaisesti yli valtuuksiensa jos arvelee siihen olevan tarvetta, kuin myös salaisten pakkokeinojen edellytyksien retrospektiivinen tarkastelu, esimerkiksi kotietsinnän suhteen. Tuomioistuimen päätöksen välttämättömyyttä voitaisiin kiertää useissa kohdissa tutkinnan “kiireellisten tai yllätyksellisten” syiden takia.

Näillä näkymin valvontayhteiskuntaa lähestyvä trendi näyttää erityisen huonolta ja olenkin jo jonkin aikaa koonnut aihepiiriä koskettavia uutisia tänne. Verkko kiristyy.

***************

“Salakuuntelulla saatua tietoa voi käyttää muissakin tutkinnoissa” ja että “Tietoa vähäisistäkin rikoksista voi käyttää aina rikoksen estämiseksi, esitutkinnan suuntaamiseksi ja syyttömyyden osoittamiseksi”

“Uuden pakkokeinolain 8 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan kotietsinnän toimittamispaikalla oleva henkilö saataisiin poistaa paikalta, jos poistaminen on välttämätöntä sen vuoksi, että hän käyttäytymisellään haittaa etsinnän toimittamista tai vaarantaa sen tarkoituksen toteutumisen.”

Onnistuisikohan tämä esimerkiksi silloin, kun katsotaan että hankala kodin omistaja aiheuttaa kotia romuttavissa poliiseissa närää valituksellaan?
“Rikoksesta epäillyn vaatteisiin tai mukana olevaan esineeseen voidaan kiinnittää seurantalaite hänen liikkumisensa tarkkailemiseksi.”

“Rikoksen uhri voidaan määrätä DNA-testiin”

“The FBI estimated the odds of unrelated people sharing those genetic markers to be as remote as 1 in 113 billion. But the mug shots of the two felons suggested that they were not related: One was black, the other white.” Hauska esimerkki DNA-todisteiden kaikkivoipaisuudesta. Näiden lakimuutoksien myötä poliisi pystyy käytännössä keräämään DNA-näytteitä keneltä tahansa halutessaan.
“Henkilönkatsastuksen kohteena on henkilön keho. Tarkoituksena voi olla tarkastaa rikoksen yhteydessä syntyneitä vammoja tai jälkiä (esimerkiksi haavat ja mustelmat) tai ruumiinonteloita esimerkiksi niihin kätketyn esineen löytämiseksi.” ja että “Lakiin nyt otettavan täsmennyksen mukaan henkilönkatsastukseen kuuluisi myös toimenpide, jossa henkilöltä otetaan verinäyte tai muu näyte, esimerkiksi virtsa- tai sylkinäyte.”

eli –> “Pykälä poikkeaisi voimassa olevasta kolmella tavalla. Henkilöntarkastuksen määritelmään lisättäisiin ”taikka mukanaan olevissa tavaroissa”, henkilönkatsastus koskisi verinäytteen ottamisen lisäksi muunkin näytteen ottamista ja henkilönkatsastuksen osalta käytettäisiin termin ”ruumis” asemesta nykyaikaisempaa ja paremmin kuvaavaa termiä ”keho”.”

“Pykälän 1 momenttia muutettaisiin verrattuna voimassa olevaan lakiin niin, että henkilönkatsastukseksi katsottavaan kokeeseen ei tarvittaisi pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätöstä.”

“Pakkokeinolain 10 luvun 10 ja 11 §:ssä säädettäisiin tukiasematietojen hankkimisesta tavalla,
joka pitkälti vastaisi voimassa olevan lain matkaviestimien sijaintiedon hankkimista koskevia
säännöksiä.” ja että “Nykyisestä sääntelystä ehdotukset poikkeaisivat siinä, että pidättämiseen oikeutettu virkamies saisi kuitenkin kiireellisissä tilanteissa väliaikaisesti päättää tukiasematietojen hankkimisesta, kunnes tuomioistuin on ratkaissut luvan myöntämistä koskevan hakemuksen.”

“Lähtökohtaisesti pitäisi pyrkiä kirjallisen päätöksen tekemiseen ennen etsinnän toimittamista. Tämä ei ole kuitenkaan usein käytännön syistä mahdollista, minkä vuoksi pykälän toisessa momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta päätöksen jälkikäteiseen kirjaamiseen.” (s. 436)

***************

Leave a comment

Your email address will not be published.